A SZIROM Kertészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

A jelen szerződés a SZIROM Kft. (Cg.: 08-09-001560, Adószám: 10447758-2-08, Székhely 9025 Győr, Napfény u. 9., Képviseli: Varga Balázs ügyvezető) a továbbiakban eladó, valamint kereskedelmi partnerei (továbbiakban vevő) között létrejövő kereskedelmi tevékenységeket hivatott szabályozni.

 1. Kizárólagos alkalmazhatóság
  1. Kizárólag a jelen általános szerződési feltételekben meghatározottak vonatkoznak a Szirom Kft. által viszonteladóként forgalmazott kertészeti szaporítóanyagok és kertészeti kellékanyagok (termesztőközeg, kertészeti műanyag áru, stb.) megrendelésre, értékesítésére és szállítására. A jelen szerződési feltételektől csak a SZIROM Kft. által előzetesen és írásban elfogadott módon lehet eltérni. A vevő szerződési feltételeinek alkalmazhatósága a szerződéses kapcsolatban kizárt. 
  2. A SZIROM Kft. jogosult jelen általános szerződési feltételek egyoldalú módosítására vagy kiegészítésére, mely változásról írásban tájékoztatja a vevőt a módosított általános szerződési feltételek megküldésével.
  3. A vevő a megrendelése leadásával magára kötelező érvényűnek fogadja el a jelen általános szerződési feltételeket.
 2. Fogalommeghatározások
  termékek:
  növények, dísznövényfajták genetikai anyaga (szaporítóanyag), beleértve a (feldolgozott) magvakat; dugványok és növényi anyagok, valamint termesztési anyagok és/vagy dísz- és táplálkozási kertészeti növények, valamint kertészeti anyagok
  vevő:
  a SZIROM Kft. közvetlen vagy közvetett ügyfele vagy vásárlója
  vis maior:
  minden olyan a SZIROM Kft. hatáskörén kívül eső körülmény, amely a szerződés megkötésének időpontjában a felek által előre nem látható, és amely részben vagy egészben akadályozza a szerződés eladó általi végrehajtását; a termés elmaradása; nem megfelelő minőségű vetőmag termelése; betegségek a SZIROM Kft. vagy annak beszállítói körében; háborúk vagy háborús körülmények, zavargások, forradalom, embargó, ipari akciók; járványok és világjárványok és az ezekből adódó korlátozások; szállítási problémák; munkabeszüntetések (sztrájk), közigazgatási utasítások és kormányzati intézkedések; tűz-, víz-, fagy- vagy viharkár; zavar az alapanyag-, víz- és energiaellátásban, valamint a szállítók általi szállítás hiánya vagy késedelme bármilyen okból következzen is be.
  EXW szállítás:
  EXW szállítás az Incoterms 2020 értelmében.
  szokásos kereskedelmi minőség:
  az adott terméken belül legalább átlagosnak tekinthető termékminőség  figyelemmel a (holland) vetőmagok, dugványok vagy növények kínálatoldali szektorára.
 3. Ajánlat, megrendelés, visszaigazolás
  1. A SZIROM Kft. mint eladó web-oldalán, termékkatalógusokban, rendelési listákban vagy egyedi árajánlatokban szereplő valamennyi ajánlata kizárólag tájékoztató jellegű. Erre, valamint arra tekintettel, hogy előfordulhat, hogy a megrendelt termékek külső okokból vagy szállítási sérülésekből adódóan nem állnak rendelkezésre a szerződés teljesítéséhez, az eladó a vevő azonnali értesítése mellett bármely megrendelést - a megrendelés törlésére okot adó körülmény megjelölésével – a szerződés bármely fázisában indokolás nélkül törölhet.
  2. A vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldésével közte és az eladó között a megrendelést megelőzően korábban folytatott szóbeli egyeztetéseken elhangzottak hatályukat vesztik, helyükbe a jelen szerződési feltételek lépnek. 
  3. A vevő a megrendelését papír alapon írásban, e-mailben, vagy sms-ben köteles elküldeni. Amennyiben a vevő telefonon adja le a megrendelését, az esetleges félreértésekből adódó hibás teljesítésért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.
  4. A vevő megrendelésének befogadásáról az eladó 5 munkanapon belül köteles visszaigazolást küldeni. Amennyiben ezen időn belül a vevő nem kap visszaigazolást, a megrendelése nem tekintendő befogadottnak.
  5. A vevő a megrendelése elküldésével kifejezésre juttatja, hogy a megrendelt áruval kapcsolatban birtokában van valamennyi növénytermesztési szakismeretnek, és tudomásul veszi, hogy a gondozás okozta hibákért az eladó semmiféle felelősséget nem vállal. Amennyiben az eladó tanácsokat ad a termék gondozásával és felhasználásával kapcsolatban a vevőnek, ezek be nem tartásából eredő károkért az eladót semmiféle felelősség nem terheli.
  6. A vevő kizárólag az eladó által használt termékazonosítókkal (termék fajta megnevezés vagy árukód megjelölésével) köteles leadni a megrendelését. Amennyiben a vevő nem az eladó által használt termékazonosítók alapján adja le a megrendelését, abban az esetben az eladó visszaigazolásában szereplő azonosítók szerint tekintendő a megrendelés befogadottnak.  
  7. A vevőnek jogában áll a megrendelésétől elállni, erre azonban legfeljebb az eladó visszaigazolásán megjelölt szállítási határidő előtt legfeljebb 21 nappal jogosult. Amennyiben a vevő ezen határidőt követően áll el a megrendelésétől, köteles a megrendelt áru vételára 50%-ának megfelelő összegű bánatpénzt fizetni az eladónak.
 4. Árak, mennyiségek, súlyok
  1. A termék ára nem tartalmazza az általános forgalmi adót, vagy bármely más, a vevő által fizetendő közterhet, nem tartalmazza a csomagolási költségeket, a minőségbiztosítási költségeket és/vagy a növény-egészségügyi ellenőrzések, a behozatali vámok díját, az eladó által fizetett szállítási vagy postázási költséget, valamint az esetleges licensz díjat.
  2. A licensz díja a számlán külön tételként kerül feltüntetésre.
  3. A minimális rendelési mennyiség az eladó katalógusaiban szereplő legkisebb mennyiség. 
  4. Az eladó által szállítandó mennyiség minden egyes feltüntetett súlya nettó súlynak minősül, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.
 5. Licenszek
  1. A licenszvédett termékfajták tovább szaporítása tilos, kivéve, ha az eladó engedélyt ad rá. 
 6. Szállítási határidő, szállítás
  1. A SZIROM Kft.-vel kötött szerződésekben a szerződéskötéskor meghatározott szállítási idő az áru jellegére tekintettel mindig hozzávetőleges időszakot jelent, erre tekintettel a SZIROM Kft. a korábbi vagy késedelmes szállításért felelősséget nem vállal.
  2. A szállítási határidő a szerződés megkötésének időpontjában fennálló körülményeken alapul. Ha a késedelem a szerződés megkötését követő új körülmények miatt vagy harmadik személyek késedelmes kézbesítése miatt következik be, a szállítási határidő az összes körülmény figyelembevételével ésszerű módon meghosszabbodik. Ugyanez vonatkozik a szerződésben meghatározotthoz képest korábbi szállításokra is.
  3. A szerződéses kapcsolat ideje alatt a SZIROM Kft.  tájékoztatja a vevőt a szállítás várható idejéről, és az esetleges késedelemről.
  4. A szállítási határidő legfeljebb két héttel történő túllépése nem jogosítja fel a vevőt a szerződés felmondására vagy elállására, valamint semmilyen kártérítésre.
  5. A szállítási határidő 2 hétnél hosszabb túllépése feljogosítja a vevőt a szerződés egészétől vagy egy részétől való elállására, de csak abban az esetben, ha az elállás vagy felmondás közlése a kéthetes határidő leteltét követő 7 napon belül írásban megtörténik. Ilyen késedelmes teljesítés esetén a SZIROM Kft. jogosult a szerződéstől részben vagy egészben elállni. A jelen pontban írt esetben a SZIROM Kft. nem tartozik kártérítéssel a vevőnek.
  6. Eltérő megállapodás hiányában a SZIROM Kft. akkor teljesít, amikor az árut saját telephelyén vagy egy másik megnevezett helyen (üzemben, gyárban, raktárban, stb.) a vevő rendelkezésére bocsátja (EXW). A teljesítéssel egyidejűleg a szóban forgó termékekhez kapcsolódó valamennyi kockázat átszáll a vevőre.
  7. A SZIROM Kft. a külföldi partnereitől minden hét közepén (szerdán, csütörtökön) érkezteti a megrendelt termékeket magyarországi telephelyeire. A telephelyek Győrben, Szigetszentmiklóson és Debrecenben találhatóak.
  8. A megrendelések átvétele történhet az eladó telephelyein, vagy az eladó és a vevő közötti megállapodás alapján a vevő telephelyén, melyet az eladó saját, fűthető fuvareszközeivel teljesít a vevővel előre közölt szállítási díj ellenében.
  9. Az eladó köteles a vevőt a szállítás várható idejéről a szállítás hetének első napjain tájékoztatni.
  10. A gyökér nélküli dugványok szállítása a termék fokozott érzékenységére tekintettel a gyorsabb kiszolgálás érdekében futárszolgálattal is történhet.
 7. Panaszkezelés
  1. A Szirom Kft. arra törekszik, hogy az általa forgalmazott termékek legalább a szokásos kereskedelmi minőségnek feleljenek meg. 
  2. Ennek ellenőrzése céljából a vevő köteles a termékeket a kiszállítást követően haladéktalanul megvizsgálni. A kiszállított minőséggel vagy a szemrevételezéssel azonnal látható sérülésekkel kapcsolatos reklamációját a vevő köteles a szállítástól számított 3 munkanapon belül a Szirom Kft.-nek írásban jelezni. A vevő a reklamációjához köteles a szállított áru göngyölegén található szállítási etikettet és a reklamáció tárgyát képező terméket együttesen tartalmazó fényképet küldeni az eladónak, és a reklamációját a kellő részletességgel leírni.
  3. A termékek számával, súlyával kapcsolatos reklamációkat (kivéve a leszállított minőséget vagy azonnal látható sérüléseket) a vevő köteles a szállítástól számított 7 munkanapon a Szirom Kft.-nek írásban benyújtani.
  4. A csíráztatási kapacitással vagy a gépi alapú tisztasággal kapcsolatos reklamációkat a felfedezést követően haladéktalanul írásban kell benyújtani a Szirom Kft-hez, azzal, hogy a kiszállítást követő 60 napon túl ezen okból reklamációt nem lehet benyújtani.
  5. A fajta eredetiségével vagy tisztaságával kapcsolatos reklamációt a vevő köteles a felfedezést követően haladéktalanul írásban benyújtani a Szirom Kft-hez, de mindenképpen a vásárlást követő következő tenyészidőszakban, amint a termés megfelelően fejlett a szükséges vizsgálat elvégzéséhez.
  6. A vevő köteles az általa reklamált termékeket saját költségén a Szirom Kft. rendelkezésére bocsátani.
  7. A vevőnek a leszállított termékekkel kapcsolatos reklamációival kapcsolatos minden igényét elveszti, amennyiben nem tartotta be a fent említett kötelezettségeit vagy az arra meghatározott határidő letelt.
  8. A termékek szakszerűtlen, a termék igényeinek és az előírásoknak nem megfelelően tárolt és kezelt termékkel kapcsolatban reklamációnak helye nincs. A vevő az igényérvényesítési jogát elveszíti akkor is, ha a leszállított termékeket eladta, vagy ha azokat megváltoztatták, feldolgozták vagy megsérültek, vagy ha a vevő megszegi a Szirom Kft-vel szemben fennálló szerződéses kötelezettségét.
  9. Amennyiben a vevő követelését a Szirom Kft. elismeri és a termék még elérhető, ebben az esetben a Szirom Kft. köteles a szerződés szerinti fajtát és mennyiséget teljesíteni. Ez esetben a vevő további kártérítésre vagy helyettesítő termék követelésére nem jogosult. Ha a csere vagy a kiegészítő szállítás a Szirom Kft. számára észszerűen lehetetlen, vagy a vevő számára az idő múlására tekintettel objektív kritériumok szerint értelmetlen, a Szirom Kft. ehelyett jóváírja a vevőnek a reklamációval érintett termékek vételárát.
 8. A tulajdonjog fenntartása
  1. A SZIROM Kft. az általa szállított termékeken a tulajdonjogát a vevő pénzügyi teljesítéséig fenntartja. A vevőt nem illeti meg a visszatartási jog. Amennyiben a vevő megszegi a fizetési kötelezettségét, a SZIROM Kft. jogosult minden a tulajdonában maradt árut visszaszállítani a vevőtől. A vevő köteles a visszaszállításban együttműködni, és annak költségeit viselni.
  2. A vevő a pénzügyi teljesítéséig köteles a tulajdonjog fenntartása mellett leszállított termékeket az elvárható gondossággal kezelni és oly módon tárolni, hogy a termékek a SZIROM Kft. tulajdonaként beazonosíthatóak legyenek.
 9. Fizetés
  1. Az eladó a termékek vételárát - tekintettel azok import jellegére - euróban határozza meg, és a számla kiállításának napján érvényes MNB középárfolyamon számolja ki a számla forint értékét.
  2. A vevő az áru ellenértékét az átvételkor készpénzben, vagy azonnali banki átutalás útján köteles kifizetni. Amennyiben az eladó és a vevő halasztott fizetésben állapodik meg, a vevő az egyedi megállapodás szerint köteles fizetni.
  3. Amennyiben a vevő banki átutalás útján fizet, azt vevő a számla keltétől számított 8 napon belül köteles megtenni, kivéve, ha írásban előleg fizetésében vagy hosszabb fizetési határidőben állapodott meg az eladóval. Abban az esetben, ha a szállítás megtörtént, de az eladó még nem bocsátotta a vevő rendelkezésére a számlát, a vevő a kiszállítástól számított 8 napon belül köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni.
  4. Ha a vevő a fenti határidőn belül nem fizet, azzal késedelembe esik, minden további értesítés nélkül a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamat kétszeresének megfelelő összegű kamatot köteles fizetni az áfá-val növelt összegű tartozása után.
  5. A Szirom Kft. jogosult előleget vagy biztosítékot kérni a vevő jelenlegi vagy jövőbeni kötelezettségei biztosítására. Amíg a biztosítékot nem teszik le, a Szirom Kft. jogosult a szerződésből eredő kötelezettségeinek a felfüggesztésére. Ha az előleget vagy biztosítékot a Szirom Kft. által meghatározott ésszerű időn belül nem nyújtják be, a Szirom Kft. jogosult a megállapodástól részben vagy egészben írásban elállni. Ez esetben a vevő kártérítésre nem tarthat igényt.
  6. A Szirom Kft.-nél a tartozás behajtásával kapcsolatban felmerülő peres vagy peren kívüli eljárás valamennyi költsége a vevőt terheli. Ezek összege legalább a ki nem fizetett összeg 15%-a.
 10. Tálcák
  1. A SZIROM Kft. által a termékek szállítására szolgáló minden olyan tálca, raklap és/vagy egyéb csomagolás, kivéve az egyszer használatos csomagolást, melyek a SZIROM Kft. külföldi beszállítójának, a Florensis BV-nek a tulajdonjogának feltüntetését tartalmazzák, a Florensis BV tulajdonát képezik. Ezeket a tálcákat a vevő köteles a saját felelősségére és kockázatára a SZIROM Kft. részére történő visszaküldésig szennyeződéstől és növényi anyagoktól mentesen, megfelelő módon és megfelelő tárolóhelyen tárolni. 
  2. A vevő vagy a vevő tevékenysége révén harmadik felek nem használhatják a Florensis BV tálcáit és csomagolását. Ha ilyen felhasználásra mégis sor kerül, a vevő minden egyes felhasznált tálcáért jogtalan felhasználással érintett minden megkezdett héten 5 (öt) euró használati díjat köteles fizetni a SZIROM Kft. részére. 
  3. A tálcákra és/vagy azok öntőformás címkéire és egyéb tartós csomagolására tilos ráírni, a szöveget vagy jelzést olvashatatlanná tenni, felirattal lefedni vagy letakarni vagy más módon megrongálni vagy használhatatlanná tenni. Az így megrongált tálcák tisztításával, javításával, cseréjével és/vagy megsemmisítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
  4. A tálcákat a Florensis BV részére a SZIROM Kft. útján kell visszaküldeni a szállítástól számított 30 napon belül. Az elveszett, megrongálódott vagy használhatatlanná vált tálcák után a vevő köteles 5 (öt) euró/tálca átalánykártérítést fizetni a SZIROM Kft. részére.
  5. Ha a visszaküldés megbeszélt időpontjában a tálcák nem mentesek a talajtól vagy a növényi anyagtól, és nem állnak készen a visszaküldésre a megbeszélt helyen, ebben az esetben az emiatt a SZIROM Kft.-t terhelő minden többletköltséget a vevő köteles fizetni.
 11. A bejelentett és törzskönyvezett fajták nemesítői jogai vagy szerződéses védelme
  1. A kiszállított alapanyagot a vevő kizárólag a kész díszterméknek a vevő telephelyén történő termesztésére használhatja fel. Ezért a saját szaporítás, a növényrészek dugványozás céljából való levétele és a termékek engedély nélküli értékesítése vagy átadása harmadik félnek szigorúan tilos, és ugyancsak tilos a vetőmagnak - beleértve a nem szándékosan előforduló szülői vonalakat is - kutatási, nemesítési vagy molekuláris vagy genetikai jellemzés céljából történő felhasználása, kivéve, ha a Szirom Kft. és a vevő írásban előzetesen másként állapodott meg. A vevő nem szerez jogokat azokkal a szülői vonalakkal kapcsolatban, amelyek véletlenül benne lehetnek a termékben. A vevő köteles tájékoztatni a vevőit erről a korlátozó kikötésről.
  2. A vevő csak a neki leszállított alapanyagból származó készterméket értékesítheti a feltüntetett és bármely vonatkozó kereskedelmi névvel, kivéve, ha a Szirom Kft. és a vevő írásban előzetesen másként állapodott meg.
  3. A Szirom Kft. megbízottja az áru megtekintése és értékelése céljából jogosult a szokásos munkaidőben, előzetes figyelmeztetés nélkül belépni a vevő vállalkozásaiba és/vagy bármely, a vevő irányítása alatt álló helyiségbe, ahol a Szirom Kft. által szállított áru található.
  4. A vevő köteles a Szirom Kft. megbízottjának lehetővé tenni, hogy az ellenőrizze, hogy a vevő teljesíti-e a jelen pontba foglalt kötelezettségeit.
  5. Ha a vevő mutánst fedez fel egy védett fajtában, erről köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Szirom Kft-t, és a nemesítői jogok jogosultját.
  6. A vevő a kérelem kézhezvételétől számított 2 hónapon belül köteles a tenyésztői jog jogosultjának írásbeli kérésére kiadni az ilyen mutáns próbaanyagát. 
  7. A vevő tudomásul veszi, hogy a védett fajtában lévő mutáns megtalálójának köteles engedélyt kérni az anyai törzs tenyésztőitől a mutáns hasznosításához.
  8. A vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a mutáns megtalálója az anyai törzsre vonatkozó nemesítői jog jogosultjának engedélyét köteles kérni az alábbi tevékenységek végzéséhez a fajta összes anyagára vonatkozóan, beleértve a betakarított anyagot is (ideértve a virágokat, növényeket, ill. növényrészeket), nevezetesen:
   • előállítás vagy sokszorosítás/szaporítás (szaporítás)
   • szaporítási célú szoktatás
   • eladásra kínálás - értékesítés vagy egyéb módon történő kereskedelem
   • export és/vagy import
   • készletezés a fent említett célokra.
 12. Felelősség
  A Szirom Kft. felelőssége a leszállított termékek esetleges hiányosságaival kapcsolatban a kiegészítő- vagy csereszállításra, vagy a 7.9. pontban írtakra korlátozódik. A Szirom Kft. nem köteles helyettesítő vagy kiegészítő kártérítést fizetni, kivéve ha az elszenvedett kárt a Szirom Kft. alkalmazottai szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták. A Szirom Kft. felelőssége az elmaradt haszonért vagy a jó hírnév károsodásáért azonban mindig kizárt, kivéve ha a kárt a Szirom Kft. vezetőségének szándékos magatartása okozta.
  1. A Szirom Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyeket a vevő a szokásos higiéniai normák, és a termékek tartása, termesztése, kezelése és feldolgozása során a szokásos egészségügyi előírások betartásával elkerülhetett volna, de vétkes módon elmulasztott. Ez különösen vonatkozik a már fertőzött vagy más módon (nem a Szirom Kft. termékein keresztül) fertőzött termékek vagy más növények által okozott károkra.
  2. Minden olyan esetben, amikor a Szirom Kft. köteles kártérítést fizetni, annak összege soha nem lehet magasabb, mint a leszállított termékek vagy az adott tanácsok számlaértéke, amelyekkel kapcsolatban a kár keletkezett.
  3. A Szirom Kft-vel szembeni bármely követelés, kivéve a Szirom Kft. által elismerteket, a követelés felmerülésétől számított 12 hónap elteltével elévül.
 13. Vevő mulasztásának következményei
  1. Ha a vevő nem teljesíti egy vagy több szerződéses kötelezettségét a Szirom Kft. felé, vagy azokat késedelmesen teljesíti, a Szirom Kft.-nek a vevővel szembeni összes követelése azonnal esedékessé válik anélkül, hogy a Szirom Kft. köteles lenne a vevőt előzetesen értesíteni a nemteljesítésről vagy a késedelmeről.
  2. Ha a vevő a Szirom Kft.-vel kötött szerződés alapján nem teljesít, a Szirom Kft-nek a vevő felé fennálló kötelezettségei mind a vonatkozó szerződés, mind pedig a felek közötti összes többi szerződés vonatkozásában megszűnnek.
 14. Felmondás és felfüggesztés
  1. Ha a vevő egy vagy több kötelezettségét nem, vagy nem időben vagy nem szerződésszerűen teljesíti; csődöt jelent; (ideiglenes) fizetési haladékot kér, vagy vállalkozása felszámolását kezdeményezi(k); vagyonát lefoglalják, abban az esetben a Szirom Kft. jogosult a szerződés végrehajtását részben vagy egészben felfüggeszteni, vagy a szerződést részben vagy egészben írásbeli nyilatkozattal felmondani minden további előzetes bejelentés nélkül, minden költség-, kártérítés- és kamatigénye fenntartása mellett.
  2. A vevő nem jogosult elállni a megrendelésétől, ha azt a Szirom Kft. visszaigazolta, függetlenül a megrendelés szerinti teljesítésektől. Ha a vevő bármilyen okból mégis eláll a megrendelésétől, akkor is köteles a szerződés szerinti teljes árat megfizetni.
 15. A szerződésből eredő viták rendezése
  A szerződő felek a vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalások útján próbálják rendezni. Megállapodás hiányában a jogvitáik rendezésére a Győri Járásbíróság és a Győri Törvényszék illetékességét kötik ki.
 16. Közlések, elérhetőségek
  A felek megállapodnak abban, hogy a szerződésekkel kapcsolatos közléseiket az alábbiakban feltüntetett címekre küldve, e-mail és tértivevényes ajánlott levél formájában egyaránt megtehetik.

A SZIROM Kertészeti és Kereskedelmi Kft. elérhetőségei:

Győr, központi telephely: 9025 Győr, Fő utca 10.

Ügyfélkapcsolat, megrendelés: 

Csernák Boglárka
Telefonszám:+36 20 555 00 94
E-mail: rendeles##kukac##sziromkft.hu

Számlázás:

Palotás Zsolt
Telefonszám:+36 20 272 84 80
E-mail: szamlazas##kukac##sziromkft.hu

Szigetszentmiklós, telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

Ügyfélkapcsolat:

Bakró Jenő
Telefonszám:+36 20 979 8404
E-mail: szigetszentmiklos##kukac##sziromkft.hu

Debrecen telephely: 4002 Debrecen, Kéknyelű utca 61.

Ügyfélkapcsolat, megrendelés, számlázás: 

Kovács Valéria
Telefonszám:+36 20 384 99 80
E-mail: debrecen##kukac##sziromkft.hu

Területi képviselőink:

Közép- és Dél-Magyarország: 

Bakró Jenő
Telefonszám: +36 20 979 84 04
E-mail: kecskemet##kukac##sziromkft.hu

Nyugat-Magyarország: 

Gerlei Tamás
Telefonszám: +36 20 594 78 00
E-mail: tata##kukac##sziromkft.hu

Kelet-Magyarország:

Bóné Lajos
Telefonszám: +36 30 279 10 78
E-mail: debrecen##kukac##sziromkft.hu

Kelt: Győr, 2022. december 31.

SZIROM Kft.
Varga Balázs sk
ügyvezető